วัน เดือน ปี ในภาษาเกาหลี

posted on 23 Apr 2010 21:59 by meehee-kyoshil in Language

 ต่อจากครั้งที่แล้ว เรายังไม่พ้นเรื่องตัวเลขกัน
วันนี้จะมาพูดถึงการเรียกวัน วันที่ เดือน ปี เป็นภาษาเกาหลีกัน 
 
การเขียนวันที่ในภาษาเกาหลีจะเรียงจากใหญ่ไปเล็กค่ะ คือ
ปี > เดือน > วัน   เช่น
1990년 10월 15일 = 15 ตุลาคม ปี 1990
 
 
 
 
 วัน
 
Monday 월요일 วอลโยอิล
 
Tuesday 화요일 ฮวาโยอิล
 
Wednesday 수요일 ซูโยอิล
 
Thursday 목요일 มกโยอิล
 
Friday 금요일 คึมโยอิล
 
Saturday 토요일 โทโยอิล
 
Sunday  일요일 อิลโยอิล
 
 
 
 
 วันที่ (날짜)
 
วันที่ 1 - 1일  [일일] อิริล
 
วันที่ 2 - 2일  [이일] อีอิล
 
วันที่ 3 - 3일  [삼일] ซัมมิล
 
วันที่ 4 - 4일  [사일] ซาอิล
 
วันที่ 5 - 5일  [오일] โออิล
 
วันที่ 6 - 6일  [육일] ยุกิล
 
วันที่ 7 - 7일  [칠일] ชิริล
 
วันที่ 8 - 8일  [팔일] พ่าริล
 
วันที่ 9 - 9일  [구일] คูอิล
 
วันที่ 10 - 10일 [십일] ชิบิล
 
วันที่ 11 - 11일 [십일일] ชิบิริล
 
วันที่ 12 - 12일 [십이일] ชิบีอิล
 
.
.
 
  วันที่ 20 - 20일 [이십일] อีชิบิล
 
วันที่ 21 - 21일 [이십일일] อีชิบิริล
 
.
  .
 
วันที่ 30 - 30일 [삼십일] ซัมชิบิล
 
วันที่ 31 - 31일 [삼십일일] ซัมชิบิริล
 
 
 
เดือน
 
มกราคม  1월 [일월] อิล-วอล
 
กุมภาพันธ์ 2월 [이월] อีวอล
 
มีนาคม 3월 [삼월] ซัม-วอล
 
เมษายน 4월 [사월] ซา-วอล
 
พฤษภาคม 5월 [오월] โอ-วอล
 
*มิถุนายน 6월 [유월] ยู-วอล
 
กรกฎาคม 7월 [칠월] ชิล-วอล
 
สิงหาคม 8월 [팔월] พัล-วอล
 
กันยายน 9월 [구월] คู-วอล
 
*ตุลาคม 10월 [시월] ชี-วอล
 
พฤศจิกายน 11월 [십일월] ชิบิล-วอล
 
ธันวาคม  12월 [십이월] ชิบี-วอล
 
*หมายถึง ตัวที่ออกเสียงยกเว้น 
 
 
 
 
ปี
 
คนเกาหลีจะใช้เป็นคริสต์ศักราชอ่ะนะคะ
 
ส่วนการอ่านปีจะเหมือนอ่านพวกราคาอ่ะค่ะ
 
เช่น ค.ศ.2010 อ่านว่า 이천십년 (อี-ช่อน-ชิม-นยอน)
 
ค.ศ.1999 อ่านว่า 천구백구십구년 (ช่อน-กู-แบ็ก-กู-ชิบ-กู-นยอน)
 
 
 
 
 
 
ลองมาดูการนับจำนวนวันในภาษาเกาหลีกันบ้าง อันนี้ก็ต่างไปเหมือนกัน

 
1 วัน 하루 ฮารู
 
2 วัน 이틀 อีทึล
 
*3 วัน 사흘 ซาฮึล

*4 วัน 나흘 นาฮึล

*5 วัน 닷새 ถัดแซ

*6 วัน 엿새 ย็อดแซ

*7 วัน 이레 อีเร

*8 วัน 여드레 ยอดือเร

*9 วัน 아흐레 อาฮือเร

*10 วัน 열흘 ยอรึล 

**ตั้งแต่ 3 วันถึง 10 วัน คนเกาหลีจะไม่ค่อยใช้แบบนี้แล้วค่ะ เดี๋ยวนี้นิยมใช้เป็นเลขจีนกับคำว่า 일 มากกว่า เช่น  삼일 (ซัมอิล) = สามวัน, 사일 (ซาอิล) = สี่วัน ซึ่งจะไปซ้ำกับการเรียกวันที่ด้วย เพราะฉะนั้นก็สามารถแปลว่า วันที่ 3 กับวันที่ 4 ได้ด้วยค่ะ
 
 
 
 
แฮ่กๆๆ เหนื่อยมั้ยคะ??
แต่คนเขียนเหนื่อยค่ะ ๕๕๕ 
 งั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะค้า
แล้วเจอกันครั้งหน้าค่า